TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1448/CT-TTHT
V/v : sử dụng hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Trung tâm kỹthuật Mitsuba Việt Nam
Địa chỉ: 54-56 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0303520914

Trả lời văn bản số 01. 15/MIT-CV ngày21/01/2015 của Trung tâm về việc sử dụng hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014):

“Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loạihoá đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương phápkhấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụtrong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và cáctrường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hoá đơn bán hàng dùng cho các đốitượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nộiđịa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫusố 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). …

Ví dụ:

- Doanh nghiệp A là doanh nghiệpkhai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàngtrong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hoáđơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơnGTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. …”

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày01/09/2014 khi xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thươngmại để xuất cho khách hàng nước ngoài, hóa đơn thương mại là căn cứ để Công tykê khai thuế theo quy định. Về việc Công ty đề nghị tiếp tục sử dụng hóa đơngiá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu cho đối tác nước ngoài là không đúngquy định.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
229-6079 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga