TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1448/TCT-TS
V/v: Chứng từ thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 224/CT-AC ngày 30/3/2006 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc phát hành biên lai thu phí có mệnh giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.b Điều 1 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì các loại phí và lệ phí có mức thu từ 1.000 đồng đến 500.000 đồng đều sử dụng thống nhất trong cả nước loại "Biên lai thu tiền phí, lệ phí có mệnh giá" được Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in, phát hành theo mẫu số 02- 05/BGP ban hành kèm theo Quyết định này.

Vì vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ vào tình hình thực tế thu phí, lệ phí ở địa phương để in và phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí có mệnh giá theo đúng quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên với mệnh giá thu tiền và số lượng phù hợp đảm bảo thuận lợi cho công tác thu phí, lệ phí, công tác quản lý biên lai và tiết kiệm chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hưng Yên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TV-QT, Ban PC-CS;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương