VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 1449/VPCP-ĐMDN
V/v: Báo cáo tổng kết sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp theo văn bản số 861/VPCP-ĐMDN , ngày 15 tháng 2 năm 2012 về việc báo cáo tổng kết sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Phó Thủ tướng Văn Văn Ninh yêu cầu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết đánh giá hiện trạng về nông, lâm trường quốc doanh và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; Báo cáo cần làm rõ hiện trạng đất đai và giải pháp cụ thể để bổ sung báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (khóa IX) về "tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trình Hội nghị trung ương 5 (tháng 4 năm 2012) và cũng là nhằm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; các PTTg: Vũ Văn Ninh;
Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,
Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).27
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Viết Muôn