BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14494/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 13182/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7974/HQHP-KS ngày 19/11/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu tại công văn số7974/HQHP-KS dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh