BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 145/BXD-KTQH
V/v hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ ChíMinh

Trả lời Công văn số 3537/SQHKT-PCngày 14/12/2010 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lấyý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quyhoạch đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Về lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ ánquy hoạch đô thị:

Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạchxây dựng thì việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định củaLuật Xây dựng, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quyhoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướngdẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạchđô thị thì việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy địnhcủa Luật Quy hoạch đô thị.

Theo quy định Mục 2 Chương II LuậtQuy hoạch đô thị thì cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầutư xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồngdân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị. Như vậy theo quyđịnh của Luật Quy hoạch đô thị, ngoài việc xin ý kiến của cộng đồng dân cưtrong khu vực quy hoạch thì còn phải xin ý kiến của cộng đồng dân cư những khuvực bên ngoài bị ảnh hưởng của quy hoạch đô thị.

Đối với trường hợp khu vực quy hoạchđô thị đã được đền bù giải phóng mặt bằng thì phải lấy ý kiến là cá nhân vàcộng đồng dân cư bên ngoài khu vực quy hoạch đô thị.

2) Về tổ chức hoạt động của Hội đồngthẩm định:

Tuỳ theo yêu cầu của từng loại nhiệmvụ và đồ án quy hoạch đô thị thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 42Chương III Luật Quy hoạch đô thị quyết định thành lập và thành phần của Hộiđồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ ánquy hoạch đô thị được thành lập để giúp cho cơ quan phê duyệt thực hiện nhữngnội dung thẩm định quy định tại Điều 43 của Luật Quy hoạch đô thị. Do đó, nhiệmvụ của Hội đồng thẩm định do cơ quan quyết định thành lập Hội đồng quyết định

3) Để thực hiện chủ trương cải cáchhành chính trong đầu tư xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chínhtrong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạtầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, cóhiệu lực từ 1/1/2010. Theo quy định tại Chương IV về Điều chỉnh quy hoạch đôthị của Luật đã quy định rõ việc điều chỉnh quy hoạch đô thị gồm: điều kiện;nguyên tắc; các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị và trình tự tiến hành điềuchỉnh. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định củaLuật Quy hoạch đô thị.

4) Về mức thu lệ phí cấp giấy phépquy hoạch:

Theo quy định tại Điều 41 Nghị địnhsố 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ thì Bộ Tài chính có trách nhiệmquy định chi tiết về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Do đó, đề nghị SởQuy hoạch Kiến trúc có văn bản đề nghị Bộ Tài chính về nội dung này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựnglàm cơ sở để Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

Nơi nhận: - Như trên;- Lưu: VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng