TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
V/v: Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng "chất trợ lắng".
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt
(Tầng T, số 5, phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 41/CV-KVQL ngày 12/3/2012 của Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và áp mã HS cho mặt hàng "chất trợ lắng" có tên Anionic Polyacrylamide, ký hiệu Accofloc A-235L, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:
- Về phân loại mặt hàng "chất trợ lắng": Theo nội dung công văn gửi kèm của Công ty thì hàng hóa nhập khẩu là hỗn hợp các chất do đó cần được phân tích giám định để xác định rõ thành phần và bản chất của hàng hóa làm cơ sở phân loại, áp mã. Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
- Về chính sách mặt hàng: Công ty thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản sau: Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011, Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009, Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ, Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006, Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ Công Thương;
- Về thủ tục hải quan: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể. Cục Giám sát Quản lý trả lời để Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải