BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ.
(21 Lê Chân, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Trả lời Công văn số 10/TT-NHngày 25/11/2014 của Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ về việc vướng mắc chính sáchthu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 , Điều 27 Luật Hônnhân và Gia đình số 22/2000/QH10 quy định

"Điều 27. Tài sản chungcủa vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồnggồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinhdoanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tàisản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sảnkhác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợchồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đấtmà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sảnchung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tài sản chung của vợ chồngthuộc sở hữu chung hợp nhất. "

- Tại Khoản 2, Diều 29 Luật Doanhnghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

"Tài sản được sửdụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủtục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. "

Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tưsố 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“2. Sửa đổi Khoản 18,Điều 3 như sau:

"18. Tài sản của tổchức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sửdụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theoquyết định của quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồngthời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ "."

- Tại điểm d, Khoản 1, Điều 19Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 19. Khai phí,lệ phí

1. Khai 1ệ phí trước bạ

d) Các giấy tờ chứngminh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặcđược miễn lệ phí trước bạ trong một số trường hợp như sau:

Giấy tờ nêu tại điểmnày là bản chính hoặc bản sao có công chứng hay chứng thực (trừ trường hợp quyđịnh cụ thể).

d.5) Trường hợp cấp đổigiấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì cần giấy tờchứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã được cấp.

d. 11) Trường hợp chứngminh mối quan hệ trong gia đình sử dụng một trong những giấy tờ có liênquan như: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, quyết định côngnhận con nuôi của quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của phápluật hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cho hoặcnhận tài sản thường trú về mối quan hệ. "

Căn cứ các quy định trên và hồsơ kèm theo, trường hợp Xí nghiệp tư doanh Nguyên Hạ do ông Nguyễn Hữu Trí làchủ sở hữu doanh nghiệp đổi tên thành Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Hạ. sau khiđổi tên thì chủ sở hữu Doanhnghiệp là bà Đặng Thị Hạ. Tuy nhiên, ôngNguyễn Hữu Trí và Đặng Thị Hạ là vợ chồng. Do đó, khi Doanh nghiệp tư nhân NguyênHạ đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản mang tên Xí nghiệp tư doanh NguyênHạ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc đối tượng không phải nộp lệ phítrước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Doanh nghiệptư nhân Nguyên Hạ được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST- BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, CS(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ