TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1450/GCTT
V/v cước thông tin dịch vụ di động trả sau tại các điểm công cộng

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bưu điện tỉnh, thành phố
- Các Công ty GPC, VMS.

Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có quyết định số 49/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003 về việc ban hành cước thông tin di động trả sau; Để các đơn vị triển khai thực hiện thống nhất, Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam hướng dẫn cụ thể về cước thông tin từ các điểm công cộng (bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện - Văn hoá xã, trạm điện thoại thẻ) gọi vào thuê bao di động trả sau như sau:

1. Cước thông tin gị vào điện thoại di động trả sau được áp dụng như điểm 3 mục I bảng cước thông tin di động trả sau kèm theo quyết định số 49/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước thông tin di động trả sau và không phân biệt các giờ trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

2. Cước thông tin gọi vào điện thoại di động trả sau các ngày lễ, chủ nhật:

- Cước gọi nội vùng: 1.364đ/phút

- Cước gọi liên vùng: 2.182đ/phút

- Các mức cước trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các đơn vị hướng dẫn triển khai theo nội dung qui định nêu trên kể từ ngày 01/04/2003. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Tổng công ty (Ban GCTT tel: 9436529) để kịp thời giải quyết.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Thước