BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1450/TCHQ-GSQL
V/v xây dựng phương án thực hiện bảo lãnh/phát hành chứng từ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
(Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – quận Đống Đa- Hà Nội)
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam (VATA)
(Địa chỉ: 11/137 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội)

Tổngcục Hải quan thông báo đã nhận được công văn số 140/TTHH ngày 14/11/2008 vàcông văn số 006/TTHH ngày 16/2/2009 của Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, công vănsố 0118/PTM-HVĐT ngày 16/1/2009 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vềviệc tham gia làm cơ quan phát hành/bảo lãnh. Tuy nhiên, công văn chưa đề cậpphương án tổ chức phát hành chứng từ hải quan và bảo lãnh.

Đểcó cơ sở báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ chỉ định cơ quan phát hành và bảolãnh của Việt Nam trong GMS, đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam (VATA) gửi phương án tổ chức phát hànhchứng từ hải quan và bảo lãnh về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/3/2009,trong đó nêu rõ:

-Tổ chức quản lý và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp vận tải;

-Việc huy động quỹ bảo lãnh duy trì tại ngân hàng (110 000 SDR);

-Lệ phí thu đối với mỗi bộ tờ khai (Hồ sơ hàng hóa quá cảnh và thông quan nộiđịa, Hồ sơ phương tiện vận tải, Hồ sơ container);

-Tổ chức việc phát hành chứng từ vận tải quá cảnh/tạm nhập phương tiện vận tải;

Xincảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc