BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1450 TCT/NV7
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư

Trả lời công văn số 59/XNK ngày 11/4/200 của Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.1 Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, bao gồm: Hợp đồng bán hàng hoá ký với nước ngoài, Hoá đơn GTGT bán hàng cho nước ngoài. Chứng từ thanh toán tiền hoặc chứng từ chấp nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài. Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp năm 2001 Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư dã thực hiện hợp đồng bán hàng hoá với khách hàng Trung Quốc và có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu như nêu trên, đồng thời chứng từ thanh toán hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định trong hợp đồng mua bán và quy định của Ngân hàng Nhà nước về đồng tiền và phương thức thanh toán (theo công văn số 10216/TC /TCT ngày 26/10/2001 của Bộ Tài chính) thì Công ty được áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hoá xuất khẩu và được xét hoàn thuế GTGT. Từ ngày 1/10/2002 trở đi, theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì ngoài những quy định nêu trên còn bổ sung thêm điều kiện phải thực hiện thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng mới đủ điều kiện để được xét hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu năm 2001 theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương