BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14505/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:


Công ty TNHH Elentec Việt Nam.
(Lô 44F-44J-Khu công nghiệp Quang Minh-Mê Linh- Hà Nội)

Trả lời công văn số 2014118/EV ngày 24/11/2014 của Công ty TNHH Elentec Việt Nam về việc xin được nộp dần thuế VAT. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thời hạn nộp thuế quy định tại Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2014 của BộTài chính. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định.

- Về việc nộp dần tiền thuế, đề nghị Công ty căn cứ tại Điều 132 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên và liên hệ với hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết.

Cục Thuế XNK -Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Elentec Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Trang (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang