BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14506/BTC-QLCS
V/v: hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày17/9/2008, Bộ Tài chính có công văn số 11037/BTC-QLCS hướng dẫn việc tạm dừngmua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạmphát theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ; tiếptheo công văn này, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số trường hợp mua sắm,trang bị tài sản như sau:

1.Về trang bị xe chuyên dùng phục vụ công tác.

Đốivới việc trang bị xe chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo lái xe, sửa chữa xe củacác Trường đào tạo lái xe, đào tạo công nhân kỹ thuật sửa chữa ô tô; xe truyềnhình lưu động, xe chở rác, xe bán tải và xe vận tải phục vụ công tác đặc thùcủa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lực lượng vũ trang được thực hiện mua sắm,trang bị theo quy định tại điểm 1.2 mục 1 công văn số 11037/BTC-QLCS ngày17/9/2008 của Bộ Tài chính.

2.Về mua sắm máy điều hòa nhiệt độ.

-Đối với việc mua sắm máy điều hòa nhiệt độ của dự án đầu tư xây dựng trụ sở làmviệc (không thuộc đối tượng phải đình hoãn, ngừng triển khai, giãn tiến độ theoquy định tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ);máy điều hòa nhiệt độ trang bị phục vụ vận hành các trang thiết bị công nghệthông tin, an ninh, bảo mật, bảo quản, lưu trữ … và các hoạt động mang tínhchất đặc thù, chuyên ngành đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2008 thìcác Bộ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyếtđịnh việc mua sắm, trang bị theo quy định hiện hành.

-Đối với máy điều hòa nhiệt độ không thuộc phạm vi trên thì tạm dừng mua sắmtheo đúng quy định tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướngChính phủ.

3.Về mua sắm tài sản của các Dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhànước

Đốivới các gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng cơ bảnkhông thuộc đối tượng phải đình hoãn, ngừng triển khai, giãn tiến độ theo quyđịnh tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ thìđược tiếp tục thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai dự án đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

Trongquá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương,các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xemxét, xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ Đầu tư, Vụ Pháp chế;
- Vụ HCSN Vụ NSNN;
- Vụ TVQT;
- Lưu: VT, QLCS (120)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh