BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1451/TCHQ-GSQL
V/v xử lý lô hàng xuất gia công, gửi kho ngoại quan bị tạm giữ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời các công văn số 262/HQĐN-NV ngày 30/01/2008 và 411/HQĐNa-NV ngày 24/2/2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫnthủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, sau đóbị tạm giữ điều tra, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở hướng dẫn, ngày 12/03/2008, Tổng cục đã có côngvăn gửi Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đề nghị cho ý kiến về:

1. Cách thức tính thuế, thủ tục thu nộp thuế cũng như tiềntrúng đấu giá tài sản.

2. Đơn vị trúng đấu giá phải có chức năng kinh doanh ngànhhàng thuốc lá và phải có chỉ tiêu nhập khẩu do Bộ Công thương cấp như quy địnhtại Thông tư số 01/2007/TT-BCT hay không?

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa nhận được trả lời. Trong khichờ ý kiến tham gia của Vụ Chính sách thuế, trước mắt, Tổng cục Hải quan đồng ývới đề xuất tại Công văn số 422/HQĐNa-NV nêu trên. Đề nghị Cục Hải quan ĐồngNai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại công văn số 801/UBND-KT ngày 25/1/2008,bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai tự giải quyết đối với 271,8 tấn lá thuốc lá đãchế biến tách cọng đã làm thủ tục xuất khẩu gia công và gửi vào kho ngoại quan,bị cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Naibiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc