BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1451 TCT/NV6
V/v Xét miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- DNTN thương mại và Xây dựng Thành Giang
(Đ/c: số 29 Ngô Thời Nhiệm, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng tháp)

Trả lời Đơn xin cứu xét ngày 14/02/2003 của Doanh nghiệp kiến nghị về việc giảm thuế TNDN theo cơ sở SX mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục I, phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng ngành nghề vào giấy phép kinh doanh thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở SX kinh doanh, dịch vụ mới thành lập.”.

DNTN Thành Giang trước đây là cơ sở cá thể hoạt động ngành dịch vụ sửa chữa điện, điện tử, nay thành lập DNTN hoạt động ngành xây dựng, toàn bộ máy móc thiết bị cũ và tự lắp đặt không có hoá đơn, chứng từ. Căn cứ quy định nêu trên, DNTN Thành giang không đủ điều kiện để xét miễn, giảm thuế theo diện cơ sở SX mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương