BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/TCHQ-TXNK
V/v xây dựng DM rủi ro cấp Cục theo mã HS 8 số

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tháo gỡ vướng mắc trong phânluồng hàng hóa đối với những mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu đồng thời thực hiện thống nhất việc quản lý trị giá tínhthuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủtục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Tiếp theo công văn số 12/TCHQ-TXNK ngày02/01/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thựchiện xây dựng và cập nhật Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩucấp Cục (sau đây gọi là Danh mục rủi ro cấp Cục) như sau:

1. Rà soát các mặt hàng xuất khẩu,nhập khẩu tại Danh mục rủi ro cấp Cục hiện có, nghiên cứu, phân tích, đánh giámức độ rủi ro những mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại đơn vị để xây dựng lạiDanh mục rủi ro cấp Cục và mức giá kèm theo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu phù hợp với thực tế theo mã HS 8 số.

2. Cập nhật ngay Danh mục rủi rocấp Cục theo mã HS 8 số sau khi ban hành vào bộ tiêu chí quản lý rủi ro phục vụmục đích phân luồng hàng để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CCHĐH (để phối hợp thực hiện);
- Ban QLRR (để phối hợp t/hiện);
- Cục HQTP Hà Nội (thay trả lời công văn số 501 ngày 06/03/2013);
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường