VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1453/VPCP-KGVX
V/v xin ý kiến các cơ quan liên quan về báo cáo của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 123/BC-BYT ngày27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanhtra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

Để có đủ căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh, Văn phòng Chính phủ xin gửi bản chụp văn bản nói trên của Bộ Y tế đến quýcơ quan để nghiên cứu và có ý kiến về các kiến nghị của Bộ Y tế tại văn bản nêutrên, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 16 tháng 3 năm 2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc