BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1454/TCHQ-KTTT
V/v truy thu tiền thuế do công chức hải quan gây thất thu

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 83/HQTN-KTTr ngày 20/01/2009 của Cục Hảiquan Tây Ninh về việc vướng mắc trong việc truy thu tiền thuế do công chức hảiquan gây thất thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Điều 49 Luật quản lý thuế, Mục IV Phần H Thông tư 59/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định về gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng vớingười nộp thuế. Tại công văn số 83/HQTN-KTTr của Cục Hải quan Tây Ninh chưa rõnguyên nhân, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm nên Tổng cục không có kết luậncụ thể.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật quản lý thuế thì người nộpthuế có nghĩa vụ nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn; cơ quan quản lý thuế cótrách nhiệm thực hiện thu thuế, miễn thuế theo quy định của pháp luật. Nếu cơquan hải quan, công chức hải quan vi phạm pháp luật về thuế thì bị xử lý theoquy định tại Điều 112, 113 của Luật quản lý thuế, nếu gây thiệt hại cho ngườinộp thuế, người khai hải quan thì phải bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế(việc xử lý bồi thường và xác định nghĩa vụ bồi thường thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 49/2008/TT-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết để kiểm tra, xửlý đúng quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Tổng cục trước ngày25/03/2009.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn