BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Chính sách thuế đối với hàng hóa NK của dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silvershores;
(Lô 8 đường Trường Sa, p. Khuê Mỹ, q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng)
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 54/2011/CV-SS ngày 22/2/2012 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silvershores về việc đề nghị được khoanh nợ thuế để tiếp tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện miễn thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 21 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, ngày 15/6/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 7645/BTC-TCHQ ngày 30/5/2011 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2481/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện (gửi kèm). Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silvershores đối chiếu với quy định nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan TP. Đà Nẵng để được xem xét xử lý theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silvershores, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường