BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1454 TCT/NV7
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty dệt 19/5 Hà Nội

Trả lời công văn số 195/CV-May 19/5 ngày 28/2/2003 và công văn số 240/CV-Dệt 19/5 của Công ty Dệt Hà Nội về việc miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục IV, phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính quy định miễn giảm tiền thuê đất: “Ưu đãi về miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng là: Cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các điều kiện về lao động ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh...”.

Căn cứ quy định trên và theo văn bản giải trình của Công ty thì diện tích đất 21.000m2đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép Công ty góp vốn liên doanh và thuộc Công ty Liên doanh Hanoi May 19 Textile Group đứng tên, quản lý sử dụng; Nay Nhà nước thu hồi một phần diện tích đất của Công ty Liên doanh Hanoi May 19 Textle Group và giao lại cho Công ty Dệt 19/5 thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Nếu Công ty 19/5 Hà Nội đáp ứng đầy đủ các điều kiện ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15. Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì được miễn tiền thuê đất theo Giấy phép ưu đãi đầu tư trên phần diện tích đất mới được giao (diện tích 8.902 m2 đất) kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Dệt 19/5 Hà Nội biết và liên hệ với có quan thuế địa phương để được kiểm tra xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo đúng chính sách./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương