BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14549/TCHQ-TXNK
V/v xác định giá trị quà tặng để tính thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9176/TCT-TNCN ngày27/11/2014 của Tổng cục Thuế về việc xác định trị giá quà tặng. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo nội dung dự thảo Tờ trình Bộ của Tổng cục Thuế thì căncứ pháp lý quy định xác định giá trị tính thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng được quy định tại Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Vì vậy, Tổng cục Hải quan thống nhất với nội dung trả lời ông Võ Quý Khoa của Tổng cục Thuế theo đúng quy định hiện hành.

- Tại điểm 2 mục III dự thảo tờ trình Bộ:

Nội dung sửa đổi, bổ sung vào Nghị định và Thông tư dự kiếntheo hướng: "trường hợp cá nhân... được xác định trên cơ sở bảng giá tính thuế nhập khẩu của cơ quan hải quan” là không phù hợp vì: Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai Hải quan, xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế. Ngoài ra, hiện nay Tổng cục Hải quan đang xây dựng Thông tư thay thếThông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày26/02/2014 của Bộ Tài chính, theo đó: các trường hợp hàng hóa nhập khẩu khôngcó hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại thì trị giá hải quan làtrị giá khai báo. Nếu cơ quan Hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì sẽ xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc, phương pháp xácđịnh giá quy định tại Thông tư này.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan kính chuyển Tổng cụcThuế./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái