TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1455/CT-QLĐ
V/v chính sách Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Chicục Thuế quận Bình Tân.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 1159/CCT-THNVDT ngày 15/3/2013 của Chi cục Thuế quận Bình Tân vướng mắc về thẩmquyền quyết định miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Thuế SDĐ PNN). CụcThuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 153/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thẩm quyền quyết định miễn, giảmthuế:

“2. Một số trường hợp cụ thể thực hiện như sau:

c) Các trường hợp khác, người nộp thuế phải gửihồ sơ kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm thuế SDĐPNNtheo quy định hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế tới cơ quanthuế trực tiếp quản lý để được giải quyết.”.

Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêutrên về khai thuế:“2.1. Đối với tổ chức: NNT thực hiện kê khai và nộp hồ sơkhai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế.”.

Tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêutrên hướng dẫn:

“Đối với tổ chức: NNT có trách nhiệm tính và nộptiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo thời hạn quy định tại Khoản 3 Điềunày.”.

Do đó, đối với tổ chức thuộc đối tượng nộp thuế SDĐPNN thì Chi cục Thuế thực hiện việc nhận hồ sơ khai thuế và thu thuế SDĐ PNN(không ban hành thông báo nộp thuế). Theo quy định, đối với Người nộp thuế làtổ chức thì tổ chức tự kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và chịu trách nhiệm với sốthuế SDĐ PNN phải nộp cũng như số thuế SDĐ PNN được miễn, giảm theo Mẫu số 02/TK-SDDPNN .

Trường hợp tổ chức có văn bản đề nghị thì hướng dẫnNgười nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế kèm theo giấy tờ chứng minh thuộc đối tượngđược miễn thuế, giảm thuế SDĐ PNN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Chi cụcThuế hoặc Cục Thuế - các Phòng kiểm tra thuế hoặc Tổng cục Thuế) để được xemxét, giải quyết.

Cục Thuế thành phố trả lời cho Chi cục Thuế quậnBình Tân được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế quận, huyện;
- Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- Lưu Phòng: HCLT, QLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử