BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14551/TCHQ-TXNK
V/v miễn cung cấp chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư NK

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Scavi.
(Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Lô 14, Đường 19A, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, ĐồngNai)

Trả lời công văn số 47/2014/HCTQ ngày 17/11/2014 của Công tyCổ phần Scavi kiến nghị về miễn liệt kê chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty Cổ phần Scavi để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Scavi được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang