BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14556/BTC-TCT
V/v hoàn thuế GTGT cho các Ban QLDA thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 7427/DKVN-TCKT ngày 19/08/2010, công văn số 6220/DKVN-HĐTV ngày 15/07/2010 củaTập Đoàn Dầu khí về việc kiến nghị một số vướng mắc về thuế và hải quan, liênquan đến vấn đề kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của các Ban Quảnlý dự án thuộc Tập đoàn và công văn số 7428/DKVN-TCKT ngày 19/08/2010 về việchoàn thuế GTGT cho Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 10Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động (trừcác doanh nghiệp hạch toán ngành) thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăngtheo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới thành lập tại địabàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụsở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinhdoanh, chưa đăng ký thuế, nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụmua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trịgia tăng. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối vớitrường hợp này”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 6724/VPCP-KTTH ngày 22/09/2010 của Văn phòng Chínhphủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Namcó dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trungương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính trong giai đoạn đầu tư chưađi vào hoạt động chưa đăng ký kinh doanh, có quyết định thành lập các Ban Quảnlý dự án để thay mặt Tập đoàn quản lý dự án đầu tư, Ban Quản lý dự án có condấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định củapháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và đượccấp mã số thuế phụ, nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụngcho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

Ban Quản lý dự án kê khai lập hồ sơhoàn thuế GTGT riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ các BanQuản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của Tập đoànDầu khí Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kê khai, lập hồ sơ hoàn thuếGTGT).

Trường hợp Ban Quản lý dự án thựchiện quản lý đồng thời nhiều dự án theo quyết định của Tập đoàn Dầu khí ViệtNam, tại nhiều địa phương thì Ban Quản lý dự án kê khai và lập hồ sơ hoàn thuếgiá trị gia tăng tại cơ quan thuế địa phương nơi có trụ sở của Ban Quản lý dựán

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không đượckê khai, hoàn thuế đối với số thuế GTGT mà Ban Quản lý dự án ở tỉnh, thành phốkhác đã kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đăng kýthuế.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tráchnhiệm thông báo cho các Ban Quản lý dự án thực hiện và chịu trách nhiệm về việccác Ban Quản lý dự án thay mặt Tập đoàn thực hiện việc kê khai và hoàn thuếGTGT.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoànDầu khí Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Cục Thuế các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Lưu: VT, TCT (VT, CS,PC (2b),KK,DNL (3b)).Thuý

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn