THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/TTg-KTN
V/v tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Báo cáo số 59/BC-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015của Bộ Công Thương về việc tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyếtđịnh số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(văn bản số 4869/BKHĐT-QLKKT ngày 17/7/2015), Tài chính (văn bản số 10432/BTC-CST ngày 29/7/2015), Xây dựng (văn bản số 1505/BXD-QHKT ngày10/7/2015), Nội vụ (văn bản số 2959/BNV-TCBC ngày 07/7/2015), Tài nguyên và Môitrường (văn bản số 2951/BTNMT-TCMT ngày 21/7/2015), Công an (văn bản số 1353/BCA-TCAN ngày 09/7/2015), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thựchiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại công văn nêutrên của Bộ Công Thương.

2. Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môitrường, Nội vụ, Công an phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Quy chế và trongcông tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao.

3. Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện Quy chế; thường xuyên rà soát, đánh giá tiếnđộ, hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn, tập trungđầu tư những cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả phát huy thế mạnh của địaphương; di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đang nằm trong khu dân cư, làngnghề; xử lý dứt điểm các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lýcụm công nghiệp có hiệu lực; xây dựng, ban hành chính sách thu hút doanh nghiệpđầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

4. Đồng ý đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Giao Bộ CôngThương chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành xây dựng Nghị định, trong đó nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sáchphù hợp để thu hút mạnh mẽ đầu tư phát triển cụm công nghiệp và vùng nông thôn,trình Chính phủ trong Quý 3 năm 2016./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTTH, V. III;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT. 94

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải