BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1457/BNN-KHCN
V/v: cho ý kiến về Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp
- Tổng cục Thủy sản

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2058/VPCP-KGVXngày 15 tháng 3 năm 2013 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cho ý kiến về Báocáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạngsinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửiThủ tướng Chính phủ (Công văn số 374/BTNMT-TCMT ngày 31 tháng 01 năm 2013).

Để có cơ sở tổng hợp ý kiến trình Lãnh đạo Bộ gửiVăn phòng Chính phủ, đề nghị quý Tổng cục nghiên cứu kỹ Báo cáo trên của Bộ Tàinguyên và Môi trường và gửi ý kiến góp ý về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môitrường trước ngày 24 tháng 3 năm 2013 (đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ sau:tanlv.khcn@mard.gov.vn).

Trân trọng sự hợp tác của quý Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng để báo cáo;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm