BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/BTC-TCHQ
V/v xử lý hoàn thuế của DN ưu tiên

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2935/HQBD-TXNKngày 20/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc trong việchoàn thuế, không thu thuế của doanh nghiệp ưu tiên, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày27/6/2013 của Bộ Tài chính không quy định về hồ sơ hoàn thuế, do đó, đối với hồsơ hoàn thuế của doanh nghiệp ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 119 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính.

Trường hợp hồ sơ là của doanh nghiệpưu tiên trên tờ khai không có kết quả kiểm hóa (do được miễn kiểm tra thực tếhàng hóa theo quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC ) Cục Hải quan tỉnh BìnhDương căn cứ quy định tại tiết c khoản 8 Điều 127 Thông tư128/2013/TT-BTC để chuyển hồ sơ từ đối tượng hoàn trước kiểm tra sau sangkiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b.c);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ(12).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái