BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------------------
V/v: phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công tác khảo sát xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia
Trả lời công văn số 0868/NPT-QLĐT ngày 14/4/2011 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc tính phụ cấp độc hại, nguy hiểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Viên chức quản lý, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và nhân viên thừa hành phục vụ trong các công ty nhà nước được xếp lương theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ là những người làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vì vậy, theo qui định tại khoản 1, mục II Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước thì khi các đối tượng nêu trên làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm nghề, công việc thuộc nhóm II (có điều kiện lao động cao hơn) trong các thang lương thì được hưởng mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm là 0,1 so với tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ qui định.
2. Theo qui định tại khoản 1, mục III Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên thì chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được chi trả theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm. Vì vậy, việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng cho các đối tượng nêu trên có được tính trong cơ cấu chi phí tiền lương của công nhân khảo sát đo đạc xây dựng hay không, đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.
Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Bộ Xây dựng;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào