BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457 /QLCL-CL2
V/v đăng ký quảng cáo thực phẩm

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Leadconsult

Ngày 21/7/2014, Cục Quản lýChất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã nhận được công văn số 05/2014/QC-LC doCông ty làm đại diện cho Công ty Cổ phần JUPITER FOOD kèm theo hồ sơ xin xácnhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với 06 nhóm sản phẩm:Xúc xích tiệt trùng vị Bò, hiệu Soyumm; Xúc xích tiệt trùng vị Heo,hiệu Soyumm; Xúc xích tiệt trùng vị BBQ, hiệu Soyumm; Xúc xích tiệt trùng vịxông khói, hiệu Soyumm; Xúc xích tiệt trùng vị Bắp, hiệu Soyumm; Xúc xích tiệttrùng vị Gà, hiệu Soyumm.

Trên cơ sở thẩm tra hồ sơ theoquy định, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị Công ty:

- Kê khai “nội dung quảng cáo”theo đúng kịch bản dự kiến quảng cáo (trong video clip kèm theo)

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điềukiện đảm bảo ATTP do Cục ATTP (Bộ Y tế) cấp hết hiệu lực từ ngày 8/8/2014. Dovậy đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thú y để được kiểm tra và cấp giấy chứngnhận ATTP theo quy định..

- Giải thích rõ cụm từ viết tắt“vị BBQ” trong sản phẩm đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo.

- Cung cấp đĩa video clip kịchbản 2 (OPTION 2) vì đĩa VCD này Công ty cung cấp không có nội dung (đĩa trắng).

Đề nghịCông ty lưu ý, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào