BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1457/TCHQ-KTTT
V/v Tái xuất NPL nhập khẩu SXXK và đề nghị không nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH High Point Việt Nam.(Khu CN Nhơn trạch I, Nhơn trạch, Đồng Nai)

Tổng cục Hải Quan nhận được côngvăn số 091207/XNK ngày 07/12/2009 của Công ty TNHH High Potnt Việt Nam về việc đềnghị tái xuất nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và không nộpthuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ điểm b.3 khoản 2 điều 18 Thôngtư 79/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thủ tục Hảiquan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu có quy định:

Trường hợp người nộp thuế nhập khẩunguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng tái xuất nguyên liệu, vậttư thì tính lại thời hạn nộp thuế như hàng tiêu dùng (nếu là hàng tiêu dùng),hoặc thời hạn nộp thuế là ba mươi ngày đối với các trường hợp khác và phạt chậmnộp (nếu có).

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Tổng cục Hải quan ghi nhận đề nghịkhông thu thuế giá trị gia tăng của Công ty, hiện nay đang xin ý kiến của cácđơn vị chức năng liên quan để báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện.

Tồng cục Hải quan thông báo để Côngty được biết./

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông