BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế khi tìm lại được hóa đơn bị mất.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Công ty TNHH Tân Xuân.
(Đ/c: Khối 2, phường Nghi Xuân, Tx Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/TT-CT ngày 03/04/2013 của Công ty TNHH Tân Xuân về việc đề nghị khấu trừthuế GTGT đối với hóa đơn bị mất sau đó lại tìm thấy. Tại công văn, Công tyTNHH Tân Xuân trình bày:

Ngày 01/08/2011 Công ty TNHH TânXuân mua dầu Diezel của Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng và được xuất hóađơn GTGT mẫu số 01GTKT4/002; ký hiệu AX/11P; số 0003088. Công ty TNHH Tân Xuânđã thanh toán tiền cho Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng theo hình thức chuyểnkhoản. Ngày 11/08/2011 kế toán của Công ty TNHH Tân Xuân là bà Trần Thị Năng bịmất cắp một số giấy tờ, trong đó có hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT4/002; ký hiệuAX/11P; số 0003088 nêu trên (có xác nhận của Công an phường Nghi Tân). Công tycũng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm vật rơi. Ngày20/08/2011 Công ty TNHH Tân Xuân có công văn số 30/2011/TX-CV báo cáo Chi cụcThuế Thị xã Cửa Lò về việc mất hóa đơn nêu trên. Ngày 20/03/2012 Công ty TNHHTân Xuân lại nhận được hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT4/002; ký hiệu AX/11P; số0003088 do ông Mai Xuân Thiện trả lại. Ngày 20/03/2012 Công ty TNHH Tân Xuân đãkê khai bổ sung hóa đơn bị thất lạc vào Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2012.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGTquy định:"Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy địnhnhư sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tănghợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăngkhâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướngdẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cáchpháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinhtại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán quangân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hànghóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đãcó thuế GTGT."

Căn cứ vào quy định trên: đề nghịCục Thuế tỉnh Nghệ An xem xét nếu Công ty TNHH Tân Xuân bị mất hóa đơn GTGT muahàng hóa đầu vào (nguyên nhân khách quan), Công ty đã làm các thủ tục: trìnhbáo mất với cơ quan công an, cơ quan thuế, đăng trên phương tiện thông tin đạichúng, sau đó tìm lại được hóa đơn đã báo mất (do cá nhân nhặt được trả lại)thì hướng dẫn Công ty kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơnnày nếu đủ các điều kiện được trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Tân Xuân được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn