THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Xin chủ trương điều chỉnh Dự án mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Đan Mạch tài trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 3754/UBND-CN ngày 29 tháng 7 năm 2011, công văn số 3928/UBND-CN ngày 08 tháng 8 năm 2011) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3476/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 6 năm 2011), Bộ Xây dựng (công văn số 841/BXD-HTKT ngày 31 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 5806/BTC-QLN ngày 06 tháng 5 năm 2011) về việc xin chủ trương điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Đan Mạch tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình "Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk", do Chính phủ Đan Mạch tài trợ như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại các văn bản nêu trên.
2. Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi hạn mức vốn vay ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, không thay đổi quy mô vùng phục vụ của Dự án và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định điều chỉnh Dự án trên theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay ODA cho Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, Vụ QHQT;
- Lưu: VT, KTN (4) B (20b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải