BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14573/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ông Bùi Văn Hải
(Đ/c: 195 B2, Đội Cấn, TP. Hà Nội)

Trả lời Đơn đề ngày 04/11/2014 của Ông về đề nghị được làm thủ tục chuyển nhượng 01 xe ô tô Nissan, chiếc xe này được Ông mua của BàCariline Den Dulk – cán bộ phụ trách Phòng truyền thông của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (bà Cariline Den Dulk mang chứng minh thư ngoại giao số 2006/CV /46 có nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đến 31/01/2012), về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày và hồ sơ gửi kèm thì chiếc xe đã được cơ quanCông an cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe từ ngày 25/11/2011, ông Hải đã nộp hồ sơ chuyển nhượng xe và được Cục Hải quan TP Hà Nội cấp Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính ngày 04/06/2013, tuy nhiên do Ông đi công tác ở nước ngoài đến cuối năm 2013 mới về Việt Nam nên chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng xe. Do vậy, đề nghị Ông liên hệ với Cục Hải quan TP Hà Nội nộp và xuất trình hồ sơ liên quan đến chiếc xe để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục chuyển nhượng xe theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện xử phạt về hành vi không khai báo và làm thủ tụcđúng thời hạn quy định khi thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày15/10/2013 của Chính phủ.

- Chính sách thuế: áp dụng chính sách thuế theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Thời điểm chuyển nhượng là thời điểm chủ xe kết thúc nhiệmkỳ công tác tại Việt Nam được ghi tại chứng minh ngoại giao.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Ông được biết và thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh