BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/BTC-TCHQ
V/v thủ tục xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4493/HQHCM-TXNKngày 12/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về thủ tụcxét miễn thuế đối với lô hàng thiết bị phục vụ dự án ODA Bến Thành - Suối Tiên,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 16426/BTC-TCHQ ngày27/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế dự án ODA Bến Thành -Suối Tiên.

Trường hợp dự án ODA Bến Thành - Suối Tiên là dự ánquy mô lớn, có tính trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh cần phải thông quannhanh để có máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ thi công dự án đúng tiến độ nhằmgiải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố và tránh bịnhà thầu nước ngoài phạt chủ đầu tư do chậmtiến độ; Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việcáp dụngkhoản 4 Điều 106Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để làm thủ tục chohàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ODA Bến Thành - Suối Tiên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh được biết và thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái