BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/TCNL-KHCN
V/v Quy định dán nhãn năng lượng

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Sau khi nghiên cứu công văn số 6124/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Tổng cục Hải quan về việc quy địnhdán nhãn năng lượng, Tổng cục Năng lượng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc sửa đổi, điềuchỉnh lại công văn số 4142/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Tổng cục Hảiquan theo nội dung nêu tại điểm 1 công văn số 6124/TCHQ-GSQL .

2. Danh mục các loại hàng hóa,thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đãđược quy định trong Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số51/2011/QĐ-TTg Ngày 14 tháng 3 năm 2013 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết địnhsố 1559/QĐ-BCT công bố việc dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính,máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình, dựkiến thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Việc dán nhãn năng lượng hiện nayđang được thực hiện theo Thông tư số 07/2012/TT-BCT quy định dán nhãn nănglượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng ngày 4 tháng 4 năm2012 của Bộ Công Thương.

3. Về công tác phối hợp quản lý:Tổng cục Năng lượng đánh giá cao sự phối hợp và đề xuất của Tổng cục Hải quantrong việc triển khai, đảm bảo thực hiện thống nhất quy định dán nhãn nănglượng.

Việc xây dựng danh mục hàng hóaphải dán nhãn năng lượng theo mã số HS là cần thiết. Tuy nhiên, đây là côngviệc phức tạp, cần có thời gian và nguồn lực. Vì vậy, trong thời gian tới, Tổngcục Năng lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan và các cơ quan liênquan để xây dựng danh mục này.

Đề nghị Tổng cục Hải quan định kỳcung cấp cụ thể số lượng, chủng loại, xuất xứ và doanh nghiệp nhập khẩu các mặthàng phải dán nhãn năng lượng cho Tổng cục Năng lượng và Cục Quản lý Thị trườngđể có cơ sở theo dõi, kiểm tra, xử lý…

Trên đây là ý kiến của Tổng cụcNăng lượng về quy định dán nhãn năng lượng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng