BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/TCT-CS
V/v : Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2845/CT-TTHT ngày 1/11/2012 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xác định hồ sơưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Điều 45, Mục I, ChươngVI, Luật đầu tư năm 2005 quy định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tưtrong nước:

“Đối với dự án đầu tư trong nước cóquy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnhvực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.”

Tại điểm 1, Điều 42, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định:

“1. Nhà đầu tư không phải đăng kýđầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồngViệt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.”

Tại Điều 14, Điều 15 Mục III ChươngII Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về kinhdoanh xăng dầu quy định:

“Điều 14. Điều kiện đối với đại lýbán lẻ xăng dầu.

Thương nhân có đủ các điều kiệndưới đây được làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý);

- Doanh nghiệp được thành lập theoquy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng kýkinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầuthuộc sỡ hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kếtgóp vốn.

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinhdoanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹthuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường thời gian học tối thiểu3 (ba) tháng.

Điều 15. Điều kiện cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phảicó đủ các điều kiện dưới đây để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh xăng dầu.

- Địa điểm của cửa hàng, trạm bánlẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được xây dựng và trang thiết bị củacửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạmkinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinhdoanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹthuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tốithiểu 3 (ba) tháng”

Căn cứ các quy định nêu trên trườnghợp Doanh nghiệp tư nhân Quan San kinh doanh mặt hàng xăng dầu, có vốn đầu tưdưới 15 tỷ đồng Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của phápluật về kinh doanh xăng dầu thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý đủ điều kiệnkinh doanh xăng dầu.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn