BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1458 TCT/NV4
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào tiền bồi thường

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex tại Hải Phòng

Trả lời công văn số 37/PJICO-HP /2003 ngày 10/1/2003 của Chi nhánh Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex tại Hải Phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.2 mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); điểm 1 mục IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 thì: Việc tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đi tượng chịu thuế GTGT năm 2002 được xác định theo tỷ lệ (%) trên tổng giá trị bồi thường của các nghiệp vụ này là:

- Từ ngày 1/1/2002 đến ngày 30/9/2002: 3%

- Từ ngày 1/10/2002 đến ngày 31/12/2002: 1%

Đề nghị Chi nhánh nghiên cứu và liên hệ với Cục thuế thành phố Hải phòng để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương