ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/UBDT-VP135
V/v hướng dẫn địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bản số 8070/VPCP-KGVX ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫnđịa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghịđịnh số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; sau khi có ý kiến thamgia của Bộ Nội vụ tại văn bản số 5557/BNV-TL ngày27/11/2015; Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5030/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/12/2015;Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 6597/BGDĐT-TCCB ngày 18/12/2015,y ban Dân tộc hướng dẫn xác định các xã, thôn đặc biệt khó khăn cụ thể như sau:

1.Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộcvà miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ- UBDTngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ- UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm y ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi b sung (nếu có).

2.Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xãđược phê duyệt kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủtướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).

3.Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ- UBDT ngày19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ- UBDT ngày 19/3/2014, Quyết địnhsố 601/QĐ- UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc vàcác Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).

y ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định trên đ xác định địa bàn ápdụng các chính sách liên quan./.

Nơi nhận:-Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các TT, PCN UBDT;
-
Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trựcthuộc TW;
-
Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT;
-
Website Ủy ban Dân tộc;
-
Lưu: VT, VP135 (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTHỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆMSơn Phước Hoan