BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14585/TCHQ-TXNK
V/v xác nhận số liệu theo công văn 4528/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công thương

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 7881/HQHP-TXNK ngày 13/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xácnhận số liệu đối với mặt hàng xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Công ty TNHHTM ô tô Hải Phòng (trước đây là Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩuphương tiện giao thông) nhập khẩu theo hợp đồng đã ký kết và thanh toán trướcngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đãcó xác nhận tại công văn số 13169/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2014, trong đó có: đềnghị các Cục Hải quan nêu trên kiểm tra, đối chiếu số liệu xác nhận của Tổngcục Hải quan với chứng từ thanh toán trước 12/5/2011 cho hợp đồng nhập khẩu xeô tô nêu trên để xác định tổng giá trị của doanh nghiệp được phép nhập khẩutheo đúng hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Côngthương.

Theo báo cáo tại công văn nêu trêncủa Cục Hải quan TP Hải Phòng thì doanh nghiệp có thanh toán số tiền 38,000 usdtheo chứng từ thanh toán số 3440031105230001 ngày 24/5/2011 tại Ngân hàng TMCPCông thương VN Chi nhánh Nhị Chiểu cho Hợp đồng số 01/11GHA-TV1 ngày 08/4/2011.Như vậy, số tiền thanh toán trên không thỏa mãn điều kiện thanh toán trước ngày12/5/2011 theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại công văn 4582/BCT-XNK ngày28/5/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn