BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14589/TCHQ-GSQL
V/v giám sát sang tải hàng hóa để xuất qua các cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 1707/HQHG-NV ngày 27/11/2014 vàcông văn số 1732/HQHG-NV ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang báo cáomột số vướng mắc trong công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa tái xuất quacác cửa khẩu phụ thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Đối với lô hàng 03 container hàng đông lạnh xuấtqua cửa khẩu Phó Bảng đã đưa lên đến trung tâm thành phố Hà Giang, do đườnggiao thông bị sạt lở xe chở container không lên đến cửa khẩu xuất được:

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh HàGiang cho sang tải để chuyển lên cửa khẩu Phó Bảng tái xuất với điều kiện:

- Việc sang tải phải thực hiện tại khu vực kiểmtra, giám sát hàng hóa thuộc cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang, không được phépsang tải tại các khu vực kho bãi khác của doanh nghiệp; phương tiện vận chuyểnhàng lên cửa khẩu tái xuất phải đảm bảo niêm phong kẹp chì hải quan; Hàng hóatrong thời gian chuyển từ container sang phương tiện vận tải khác phải chịu sựgiám sát trực tiếp của công chức hải quan.

- Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chỉđạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đội kiểm soát Hải quan, Chicục Hải quan cửa khẩu Phó Bảng căn cứ Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, khoản 5 Điều 5 Thông tư94/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành để bố trí nhân lực, tổ chứcquản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa sang tải, vận chuyển lên cửakhẩu xuất và làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành.

2. Về lâu dài yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Giangnghiên cứu báo cáo rõ phương án quản lý hàng hóa TNTX, gửi kho ngoại quan xuấtqua các cửa khẩu thuộc địa bàn, trên cơ sở điều kiện về hạ tầng giao thông củatỉnh để xây dựng quy trình giám sát, báo cáo UBND tỉnh Hà Giang xây dựng quychế phối hợp giữa các ban, ngành trên địa bàn (Hải quan, Biên Phòng, Công An,Quản lý thị trường, Ban quản lý cửa khẩu) và báo cáo Tổng cục Hải quan để xemxét quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh HàGiang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp t/h);
- Công ty TNHH quốc tế Sao Bắc, đ/c: số 7 Lê Quý Đôn,TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (thay trả lời);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh