BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1459/BCT-XNK
V/v đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 950/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Triển khai Quyết định số 950/QĐ-TTg , các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành, địa phương và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian qua.

Đ đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Chiến lược và chuẩn bị cơ sở đnghiên cứu, xây dựng Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030, Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan phối hp, cung cấp một số nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ được giao tại Chiến lược (các văn bản đã ban hành; các công tác đã triển khai; kết quả hoạt động xuất nhập khẩu,...)

- Đánh giá các thuận lợi, khó khăn của quý Cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược.

- Đxuất các định hướng, giải pháp phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời kỳ 2021-2030;

- Đề xuất các nhiệm vụ, Đán của quý Bộ, ngành, địa phương trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030 để phát triển sản xuất, thúc đy hoạt động xuất nhập khẩu của ngành, địa phương.

Văn bản cung cấp các nội dung trên của quý Cơ quan đề nghị gửi vBộ Công Thương trước ngày 04 tháng 4 năm 2021, bản mm đnghị gửi vđịa chỉ e-mail: [email protected] để tổng hp.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hp của quý Cơ quan./.

 

>> Xem thêm:  Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là gì ? Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ như thế nào ?


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh