Công văn

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1459/NHNN-TD
NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾNNGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NHNN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2003

Kính gửi: - Giám đốcchi nhánh Ngân hành Nhà nước tỉnh, thành phố;

- Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại Nhà nước.

Để tiếp tục chỉ đạo xử lý một số nội dung cụ thể liên quanđến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước 6 tháng đầu năm 2003; Thống đốcNgân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng Nhà nước, Giámđốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Về cho vay thanhtoán bù trừ:

1.1. Giữ nguyên chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ đã đượcNgân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thànhphố thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2002 tại Công văn số 714/NHNN-TD ngày04/7/2002 để làm chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ từ 01/01/2003 đến hết ngày30/6/2003.

1.2. Việc cho vay thực hiện theo quy định hiện hành; nhữngtrường hợp cần bổ sung chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngânhàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện theo Công văn số 35/CV-TD ngày10/1/2001 về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tíndụng của Ngân hàng Nhà nưóc Quý I/2001.

2. Đối với các khoảnnợ cho vay thanh toán công nợ:

Thực hiện theo Điểm 2 Công văn số 714/NHNN-TD ngày 04/7/2002của Thống đốc NHNN. Trong quá trình xử lý nợ tồn đọng, nếu các khoản nợ được xửlý theo Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ vàNghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ thì Chi nhánh Ngân hàngNhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo riêng hàng tháng (vào ngày 05 củatháng kế tiếp) về Ngân hàng Nhà nước (Vụ tín dụng).

3. Về chỉ đạo côngtác tín dụng trên địa bàn:

Để thực hiện tốt công tác quản lý và than mưu cho cấp uỷ,chính quyền địa phương trong phối hợp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công táccủa ngành Ngân hàng trên địa bàn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chinhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố hàng quý trong năm 2003 tiếp tụcthực hiện việc báo cáo phân tích, đánh giá tóm tắt tình hình hoạt động tín dụngtrên địa bàn theo chỉ đạo tại điểm 3 Công văn số 15/NHNN-TD ngày 7/1/2002 vềviệc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngânhàng Nhà nước 6 tháng đầu năm 2002.