BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
Trả lời công văn số 091/HQKH-NV ngày 14/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ sổ hộ khẩu gia đình số 38145 do Công an thành phố Nha Trang cấp ngày 13/01/2012 cho bà Phan Thị Thu Trang được đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 18, Vĩnh Hòa, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời yêu cầu bà Trang có văn bản cam kết bà đã định cư về Việt Nam không theo hộ gia đình; căn cứ quy định về hồ sơ tại khoản 1, Điều 4, phần II Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính để xem xét giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Việt Đức