TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1459/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần bia Nghệ An
51 Đường Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, Nghệ An

Trả lời công văn số 36/CV-CT ngày 28/3/2006 của Công ty cổ phần bia Nghệ An hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần có quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới, được hưởng ưu đãi khuyến khích đầu tư trong nước”.

- Tại điểm 1.2 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động”.

- Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 hướng dẫn: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đại đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi còn lại”.

- Tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về thời gian ưu đãi còn lại theo điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần bia Nghệ An là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP và đáp ứng được điều kiện sử dụng số lao động bình quân trong năm trên 100 lao động thì Công ty được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Nhưng Công ty đã thực hiện miễn giảm thuế TNDN (theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 10/2001/ƯĐĐT-NA ngày 3/7/2001) và đã miễn thuế TNDN 02 năm (năm 2001; năm 2002), giảm 50% số thuế TNDN năm 2003 thì Công ty chỉ còn được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp năm 2004 và năm 2005.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương