BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1459/TM-XNK
T/Y: V/v nhập khẩu xe ép rác

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc công văn số 3886 TCHQ-PC ngày 20/8/2002 của Quý Tổng cục hỏi về việc xử lý việc nhập khẩu 01 xe ô tô ép rác theo khiếu nại của Công ty TNHH kỹ thuật ô tô Vĩnh Thuận I; Về việc này Bộ Thương mại có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Phụ lục số 01A Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thời kì 2001 - 2005 (kèm theo Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại) thì xe chở rác có sức chở dưới 5 tấn loại đã qua sử dụng mà thời gian từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu vượt quá 5 năm là hàng cấm nhập khẩu.

Theo Giấy chứng nhận chất lượng ô tô nhập khẩu số CK002523 ngày 20/02/2002 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp có ghi chiếc xe do Công ty TNHH Kỹ thuật Ô tô Vĩnh Thuận I nhập khẩu là ô tô chở rác hiệu Huyndai sản xuất năm 1994 có trọng tải thiết kế 4.100 kg, cơ cấu thủy lực cuốn, ép và xả rác.

Xét về năm sản xuất thì việc nhập khẩu chiếc xe chở rác trên vi phạm về thời hạn được nhập khẩu nhưng đây là loại xe có thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động vệ sinh môi trường nên Bộ Thương mại thấy rằng Tổng Cục có thể xem xét chỉ xử phạt vi phạm hành chính và cho Công ty được nhận hàng để sớm đưa phương tiện vào sử dụng.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu