BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 146/BXD-KTXD
V/v: Chi phí giám sát thi công Dự án xây dựng đường 5 kéo dài.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 697/CV-BQLDA ngày 17/8/2010 của Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn về chi phígiám sát thi công Dự án xây dựng đường 5 kéo dài. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng tư vấn giám sát thicông Dự án xây dựng đường 5 kéo dài (cầu Chui - cầu Đông Trù - Phương Trạch -Bắc Thăng Long) đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu (năm 2005). Theo quyđịnh tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phígiám sát thi công xây dựng được xác định theo loại công trình tương ứng vớiphân loại công trình theo quy định và tính bằng tỷ lệ % theo quy định của chiphí xây dựng công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng dự toán côngtrình của dự án được duyệt.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng,thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữacác bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

3. Trường hợp kéo dài thời giangiám sát thi công xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu tư vấn, thì chủđầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, các quyđịnh của Nhà nước có liên quan để điều chỉnh giá hợp đồng.

Ban quản lý dự án Hạ tầng TảNgạn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh