BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 146/BXD-KTXD
V/v: Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Đài truyền hình Việt nam
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố định mức dự toánxây dựng công trình – Phần Lắp đặt truyền dẫn phát sóng Truyền hình và Truyềnhình cáp kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sửdụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Thông tưsố 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chichi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
Như trên;
Văn phòng Quốc hội;
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Cơ quan TW của các đoàn thể;
Toà án Nhân dân tối cao;
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
Văn phòng Chính phủ;
Các Sở XD, các Sở có công trình XD chuyên ngành;
Website Chính phủ;
Các cục, Vụ thuộc Bộ XD;
Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Viện KTXD, Tha.300.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang