BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 146/BXD-QLN
V/v báo cáo nhu cầu vay vốn ưu đãi xây dựng nhà ở.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ.

Ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân laođộng tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế,chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theođó, các chủ đầu tư dự án được hỗ trợ tín dụng đầu tư.

Nhằm triển khai chính sách này, ngày 16/01/2010 Ngânhàng phát triển Việt Nam có văn bản số 169/NHPT-TĐ hướng dẫn thực hiện cho vayvốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở công nhân khu côngnghiệp và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị (gửi kèm văn bản này).

Ngày 15/10/2009, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2259/BXD-QLNgửi các đơn vị đề nghị tổng hợp, báo cáo danh mục các dự án nhà ở cho côngnhân, nhà ở thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn (đến nay đã nhận được báo cáo của41 đơn vị, địa phương). Để có cơ sở thống nhất chủ trương cũng như tổng hợp danhmục dự án đủ điều kiện vay vốn như hướng dẫn trên của Ngân hàng phát triển ViệtNam, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị khẩn trương thực hiện các công việcsau:

- Tiếp tục tổng hợp, báo cáo danh mục các dự án nhà ởcho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị cónhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam, ưu tiêncác dự án đã khởi công, đã có đất sạch, đã có quyết định phê duyệt dự án (mẫubiểu kèm theo công văn này).

- Thông báo với chủ đầu tư các dự án nhà ở cho côngnhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị có nhu cầuvay vốn tín dụng ưu đãi (đã tổng hợp, đăng ký với Bộ Xây dựng) hoànchỉnh hồ sơ gồm: văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản giao đất, dự ánvà quyết định phê duyệt dự án...

Danh mục và Hồ sơ các dự án gửi về Bộ Xây dựng, 37 - LêĐại Hành - Hà Nội trước ngày 15/02/2010. Mọi chi tiết liên hệ Cục Quản lý nhàvà thị trường bất động sản, Đt 04.39746477, Fax 04.38215208./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- VP Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;
- Lưu: VP, QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam