THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 146/TTg-KTN
V/v cơ chế dịch vụ tư vấn cho Dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh

Xét đề nghị của Công ty Sản xuấtkinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh (văn bản số 02/09/CNHT /BITEXCO ngày 05tháng 01 năm 2009 và số 11/09/CNHT /BITEXCO ngày 20 tháng 01 năm 2009), ý kiếncủa các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 396/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 01 năm2009), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 420/BKH-QLĐT ngày 19 tháng 01 năm2009) về cơ chế dịch vụ tư vấn cho Dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây – PhanThiết, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chỉ định thầu tư vấn nướcngoài để thực hiện các dịch vụ tư vấn của Dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây– Phan Thiết như đề nghị của Công ty Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu BìnhMinh tại văn bản nêu trên. Việc chỉ định thầu thực hiện theo đúng quy định hiệnhành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu VT, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải