TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 146/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần truyền thông Soccer World.
(Phòng 410 - TT Bưu điện Hoàng Cầu - Tổ 5C - Láng Hạ - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời công văn số 08/SCW ngày 08/01/2012 của Công ty cổphần truyền thông Soccer World về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK;Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 củaBộ Tài chính, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của Công ty, đề nghị Công ty cổphần truyền thông Soccer World bổ sung bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổphần truyền thông Soccer World được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn