VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 146/VPCP-KTTH
V/v Đề án Huy động và Xã hội hóa nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 5642/BKH-TCTT ngày 07 tháng 8 năm 2007 về Đề ánHuy động và Xã hội hóa nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển (Đềán), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Trong tháng 1 năm 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa cáchoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao để hoàn chỉnh Đề án và dựthảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án theo đúng Quy chế làmviệc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP, BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: KG, VX;
- Lưu: VT, KTTH (3b).13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Quốc Huy